Home

Demokrácia és diktatúra összehasonlítása

Demokrácia és Diktatúra Érettségi tétele

  1. A demokrácia és a diktatúra egymással ellentétes, mégis összetartozó fogalmak. Például ha fegyvert rántunk egy rendőrre, nem fog felszólítani, hogy Az 1995. évi RSzSz törvény CVII cikkely 3. paragrafusának alapján jogomban áll arra utasítani, hogy dobja el a fegyverét és hagyja magát őrizetbe venni!, hanem egyszerűen belénk lő egyet
  2. t inkább a zsarnokság elkerüléséről, a rossz vezetők leváltásának lehetőségéről
  3. denkire
  4. Demokrácia és diktatúra különbsége Kóczián Péter / 2007.06.14., csütörtök 19:02 / Eddig csak a baloldal relativizálta a múltat, de az utóbbi időben már a jobboldal is felsorakozott: együtt mossák el a demokratikus rendszer és az azt megelőző diktatúra különbségét
  5. Demokrácia és diktatúra Keszitette: Bures Krisztina A demokrácia és a diktatúra egyaránt kormányzati rendszert jelent, csakhogy míg a demokráciában demokratikus mandátummal rendelkeznek a kormányzásra, addig a diktatúrában hatalmuk ennek hiányában csupán önkényen alapszik
  6. A diktatúra, a demokrácia és a fejlődés Mancur Olson, University of Maryland The American Political Science Review, 87.évfolyam, 3.szám (1993. szeptember), 567-576.o. Fordította: Wiszt Máté Zoltán Az anarchiában a kalandozó banditák szabályozatlan, versengő rablása ellenösztönzőként ha

Néha nem árt átismételni, melyek a diktatúra legfontosabb jellemzői, ugyanis a XX. században több diktátor is bebizonyította, demokratikus eszközökkel is vígan hatalomra lehet jutni, majd lebontani a demokrácia legalapvetőbb intézményeit. És mint tudjuk, a diktátorok egymástól tanulnak.. Diktatúra vs autokrácia . a demokráciák, mint politikai rendszerek a civilizált világban, mivel ez a mai napig a kormányzás legjobb formája. Sok más típusú kormányzás létezik, például a diktatúra és az autokrácia A diktatúra propagandával - nagyszabású rendezvényekkel: pl.: minden évben megrendezett nov. 7.-i katonai díszszemle a Vörös téren, plakátok, filmek), demagóg ígéretekkel népszerűsítette magát, új, boldogabb szocialista jövőt ígérve a munkás- és paraszttömegeknek A náci és bolsevik ideológia összehasonlítása. 6 perc olvasás. A nemzetiszocializmus, vagy nácizmus egy totalitárius világnézet és mozgalom. Képviselői Németországban 1933. január 30-án Adolf Hitler vezetésével az NSDAP megszerezte a politikai hatalmat és egypárti diktatúrát alakítottak ki, amit az 1938. márciusától.

Deliberatív demokrácia vagy diskurzív demokrácia a demokrácia egyik fajtája, ahol a döntéshozatalban központi szerepe van a nyilvános vitáknak. A konszenzusos döntéshozatalból és a többségi elvből is alkalmaz elemeket. Különbözik a hagyományos demokrácia elméletektől, hogy hiteles mérlegelés és nem a puszta szavazás, az elsődleges forrása a törvény legitimitásának A diktátor a legmagasabb az országában, és nincs szüksége az emberek beleegyezésére, hogy bármit megtegyenek, amire vágyik. A diktatúra egy olyan pártból származhat, amely uralkodik az országról, amelynek feje a diktátor, vagy katonai diktatúra lehet a hadsereg vezetőjével, aki magára hárít minden hatalmat a ciszterci rend nagy lajos gimnÁziuma És kollÉgiuma pécs, 2019. tÖrtÉnelem ÉrettsÉgi tÉmakÖrÖk vÁzlata. kÖzÉp- És emelt szint pete jÓzse A demokrácia és a diktatúra összehasonlítása. A demokrácia melletti érvek megfogalmazása. Az athéni demokrácia összehasonlítása a modern demokráciával Mi a demokrácia?? demokrácia - Ez egy olyan politikai rendszer, amelyben az ország irányításával kapcsolatos döntéseket a nép végzi - közvetlenül vagy megválasztott képviselő testületek útján. Sőt, a demokratikus rendszerekben a hatalmat általában 3 ágra osztják - törvényhozói, végrehajtó és igazságügyi

Demokrácia és diktatúra - Egyvilág - Fóru

- A demokrácia és a diktatúra összehasonlítása. -államszervezete és A demokrácia melletti érvek megfogalmazása.- - Az athéni demokrácia összehasonlítása a modern demokráciával. - Caesar diktatúrája előzményeinek, okainak feltárása. köztársaság - A vérségi, a vagyoni és a területi elv Hol a kitapintható választóvonal diktatúra, a diktatúra romjai, vakvágánya és demokrácia közt? Na vajon hol? Például a mindennapi életünkben? Egyrészt a dolog magától értetődik, hogy egyik napról a másikra nem történhetett csodálatos változás - hiszen a cseresznyefára hiába hozunk határozatot, hogy almát teremjen, nem fog menni neki Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék összEFoGlAló A tanulmány ttlik o lászló politikatudományi nézeteinek központi kategóriáit igyekszik rekonstruálni. Az 1929 és 1935 között megjelent tanulmányaiban a demokrácia, parlamen - tarizmus, diktatúra kérdéseit, illetve összefüggéseit újszerű megvilágításban igyekezet - Az athéni demokrácia és a római köztársaság működésének bemutatása. - A Periklész-kori athéni demokrácia ellentmondásainak feltárása. - A demokrácia és a diktatúra összehasonlítása. - A demokrácia melletti érvek megfogalmazása. - Az athéni demokrácia összehasonlítása a modern demokráciával. A görö

1.) A principátus rendszere Augustusszal veszi kezdetét és egészen a dominátus megjelenéséig tart (284-ig) Diocletiánusig, 250 éven keresztül. 2.) A principátus lényege: a köztársasági formák színleg megmaradnak, miközben a valódi hatalom a princeps (azaz első polgár) kezében összpontosul Kétségbe ejt a töri érettségi? Nálunk több száz kidolgozott történelem érettségi tétel segít felkészülni az érettségire! Kidolgozott magyar- és világtörténelem tételek az ókortól egészen a hidegháborúig, legyen szó akár a magyar történelem kiemelkedő alakjairól, időszakairól (honfoglalás, István király, Mohács, 1948-as szabadságharc), akár a.

A kormányforma mondja meg, hogy a hatalommegosztás során létrejövő hatalmi ágaknak - törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás - milyen a szerkezete és az egymáshoz való viszonya. Azaz a hatalommegosztást írja le. A kormányforma és az államforma együtt alkotják az államszerkezetet, amelynek dinamikáját a kormányforma határozza meg A történelmi változások nyomon követése (pl. a barbár királyságok sorsa, a Frank Birodalom kialakulása). Történeti események és jelenségek megfigyelése és összehasonlítása (pl. a Keletrómai Birodalom és a Frank Birodalom összehasonlítása)

Mi a különbség a demokrácia és a diktatúra között

A diák- és gyermekjogokkal való megismerkedés. A demokrácia és a diktatúra közti különbség felismertetése. Témák. Fejlesztési követelmények. Kapcsolódási pontok. megragadása és összehasonlítása. (Pl. a régi korok embere és a mai állampolgárok jogai és kötelességei.) Magyar nyelv és irodalom: Utópiák és. A demokrácia és a diktatúra egymással ellentétes, mégis összetartozó fogalmak. Például ha fegyvert rántunk egy rendőrre, nem fog felszólítani, hogy Az 1995. évi RSzSz törvény CVII cikkely 3. paragrafusának alapján jogomban áll arra utasítani, hogy dobja el a fegyverét és hagyja magát őrizetbe venni!, hanem egyszerűen.

Demokrácia és diktatúra különbsége Válasz

A képek többet mondanak ezer szónál. Aleppo, háború előtt és után Nemzeti InternetFigyelő (NIF) Forrás: orientalista.hu Diktatúra Demokrácia Diktatúra Demokrácia Diktatúra Demokrácia Diktatúra Demokrácia Diktatúra Demokrácia Nemzeti InternetFigyelő (NIF https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Demokr%C3%A1cia_(politikai_rendszer)http://beszelo.c3.hu/cikkek/mi-a-demokracia-es-mi-nemhttps://hu.wikipedia.org/wiki/Diktat..

A diktátor a legmagasabb az országában, és nincs szüksége az emberek beleegyezésére, hogy bármit megtegyenek, amire vágyik. A diktatúra egy olyan pártból származhat, amely uralkodik az országról, amelynek feje a diktátor, vagy katonai diktatúra lehet a hadsereg vezetőjével, aki magára hárít minden hatalmat A sztálini diktatúra: Oroszországban a bolsevikok 1917. november 7-én (a régi, ortodox naptár szerint október 25-én) jutottak hatalomra Lenin vezetésével, akinek halála után (1924) Sztálin lett a diktatúra vezére. A bolsevizmus osztályalapon és a kommunista párthoz való viszony alapján különböztette meg az embereket Értelmes, vagy értelmetlen csevegés ezekről a fogalmakról

Diktatúra, irányított demokrácia, demokrácia VISSZHANG - LVI. évfolyam, 18. szám, 2012. május 4. Nagyítás (április 11. és 25.). Ezt a Fidesz elsöprő, kétharmados többséggel nyerte meg. Orbán Viktor és pártja azonnal gőzerővel látott munkához. Meghirdetett célja az egész társadalmi rend átalakítása volt A nagy elemszámú vizsgálatban az esetek száma és több fajtája elegendő ahhoz, hogy a kutató a változók összefüggését vizsgálja - a változók azok a dimenziók vagy paraméterek, amelyekben a vizsgált esetek különböznek, ilyen a kormányforma (demokrácia-diktatúra) vagy az egy főre jutó jövedelem paramétere

Demokrácia / diktatúra összehasonlítása - Szakmaiság és

A polgári demokrácia és diktatúra működése Osztálytársadalmakban a demokrácia együtt létezik és működik a diktatúrával. Minden osztályalapú gazdasági társadalmi rendszernek van működési modellje, ami meghatározza a társadalmi osztályok helyzetét A demokrácia normatív értelmezése a magyar főiskolások és egyetemisták körében A demokrácia normatív értelmezésének összefoglalása után az elemzés alapegysége adott ahhoz, hogy a magyar főiskolások és egyetemisták demokrácia-értelmezése is vizsgálat alá legyen vonva Online Rádió hallgatása felugró ablakban. Online rádió hallgatása új lapo Számos szerző összehasonlította a nácizmust és a sztálinizmust, amelyben megvizsgálta a két ideológia és politikai rendszer hasonlóságait és különbségeit , azt, hogy milyen viszony állt fenn a két rendszer között, és miért kerültek előtérbe mindkettő egyszerre. A 20. század folyamán összehasonlították a nácizmust és a sztálinizmust a totalitarizmus, az. 3. A demokrácia és a diktatúra összehasonlítása Európában 4. Európán kívüli totális diktatúrák a XX. században: Kína, Észak-Korea 5. Diplomáciai kapcsolatok és tárgyalások: az európai diktatúrák nemzetközi kapcsolatai a két világháború között • január 25

Mi egy demokratikus országot akarunk! Mi ezért vagyunk itt! #nemvagyegyedul #ujellenzekier Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdései. Az alkotmányos monarchia válsága és bukása. A főbb politikai irányzatok (pl. alkotmányos monarchisták, girondiak) valamint képviselőik és politikai elképzeléseinek összehasonlítása. A jakobinus diktatúra. 6.2. A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája Történeti események és jelenségek megfigyelése és összehasonlítása (pl. az őskor szakaszainak összehasonlítása). perzsa háborúk és az athéni demokrácia fénykora. A principatus alapja a katonai diktatúra, amelyett a békéért cserében fogadtak el. A Iulius-Claudius-dinasztia császárainak bemutatása A politikai hatalom még a rabszolgaság elleni küzdelemben is tette népszerűvé és nevévé: az erőfeszítései révén a múlt ereklyéjét legyőzték a 19. században. Később a párt meglehetősen hűvös volt az afrikai amerikaiakkal való egyenlő jogok elleni küzdelem mellett, miközben fenntartotta a konzervatív álláspontot.

demokrácia, az individualizmus és a kapitalizmus ellenfele, és a kommunizmus és a fasizmus lényegében hasonló, mert mindkettő az erőszak túlhajtását, a szabadságjogok elnyomását, egyetlen akarat uralmát és az annak való alávetettséget jelenti, amely nem tű hatalomgyakorlás eltérő formáinak (demokrácia, diktatúra) jellemzői, és azok egyénekre és közösségekre gyakorolt hatásainak azonosítása. A közügyekben való részvétel fontosságának elfogadása. A humánum, a szépség és jóság antik eszméje megbecsülése, a művészi értékek megóvásának szükségessége

A 2017-es középszintű történelem érettségi pontos tétellistája, és kidolgozott vázlatok, szövegek, segítségképp az írásbeli megírásához összehasonlítása. A forradalomhoz kapcsolódó viták, eltérő értelmezések. Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának elemzése.A jakobinus diktatúra. 6.2 A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája A napóleoni háborúk fordulópontjai (pl. Moszkva, Lipcse).meghatározó személyei (pl. Napóleon, Kutuzov, Nelson Demokrácia és nem demokrácia A kormányzás különböző formái vannak érvényben különböző a világ országai és a demokrácia csak egyike azoknak. 2021-08-20 Publi A magyar társadalom több mint fele (56 százalék) gondolja úgy, hogy a demokrácia a legjobb politikai rendszer. Minden tizedik magyar szerint bizonyos körülmények között egy diktatúra jobb, mint a demokrácia, de a lakosság több mint negyede (27 százaléka) szerint teljesen mindegy, hogy milyen politikai rendszerben élünk

Demokrácia és diktatúra Ryszard Kapuscinski: A császár Alexis de Tocqueville: A demokrácia Amerikában Mi a szociálpolitika? A szociálpolitika elosztási elveiről Liskó Ilona: Szociális és etnikai hátrány Eltérő kultúrák - változatok az emberre Edward T. Hall: A németek. A franciák Urs Bitterli: A-ku túrák összefonódása Kertész a kommunista diktatúra időszakában mindvégig kívülálló maradt, és így a rendszert alulról és kívülről vizsgálta, ugyanúgy, ahogy alulról és kívülről, és egyben üldözöttként élte meg a náci diktatúrát, mely sárga csillaggal jelölte meg, kiközösítette, Auschwitzba, majd Buchenwaldba deportálta. Írói. különbségek (11-12. századi genuai és Észak-afrikai kereskedık összehasonlítása) institucionális következményei; az intézmény fogalmában a hit és a normák is hangsúlyosak • Esetekkel illusztrál: rendırség, hitelkártya-cégek, rabszolgaság, zsidó kereskedık New-Yorkban stb összehasonlítása, értékelése. A normakövető magatartás jelentőségének belátása. A normaszegés és szankcionálása - mérlegelés, a felelősség belátása. Ismeretek/fejlesztési követelmények A gazdaság, a társadalom és a politika kapcsolata. A politikai berendezkedések: a demokrácia és a diktatúra összehasonlítása. (Pl. eltérő és hasonló vonások az ókori Kelet civilizációinak társadalmi szerkezetében, államszervezetében.) (demokrácia, diktatúra). Megismeri az ókori demokrácia alapelveit, vázlatosan . Erkel Ferenc Gimnázium 2016 6 összehasonlítja a modern demokrácia alapelveivel. Áttekinti a háború

A történelem kerettanterv változásai Módszertani javaslatok, ajánlások TTE 2013. október 12. Kojanitz László Újratervezés A korszakhatárok megváltoztatása: amit, most vesztünk, azt visszakapjuk a végén A tartóoszlopok folyamatos építése és megerősítése képességek: a történetmeséléstől a forráselemzésig történelmi örökség történettudomány jól. Nagyon kemény amerikai kritikát kapott Orbán - Szijjártó is válaszolt. A magyar emberek sokat tettek a szabadságukért, azért, hogy Európának ezen a részén is diktatúra helyett demokrácia legyen - reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Victoria Nuland, az amerikai külügyminisztérium európai és eurázsiai ügyekért felelős államtitkár-helyettese.

A diktatúra 8 legbiztosabb jele - Töri máskép

A szóhasználat feltörése azt jelenti, hogy átveszi. De ha egy diktatórikus hatalom elpusztította a demokratikus intézmények lényegét, nem beszélhetünk e két összetevő keveredéséről. És természetesen nem beszélhetünk - ahogy Filippov is teszi - a diktatúra és a demokrácia közötti átmenet Demokrácia és a fogyasztói társadalom nyugaton - diktatúra és hiánygazdaság keleten. A vallások, az életmód (szabadidő, sport, turizmus) és a kulturális szokások (divat, zene) változásai a korszakban. A kétpólusú világrend megszűnése: Németország egyesítése, a Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése Vezér és demokrácia. Politikaelméleti tanulmányok. L'Harmattan, Budapest, 2005. Ördögh Tibor: Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszerének összehasonlítása 1990 és 2016 között. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2018. A kurzust oktató tanszék: Politikatudományi Intézet Demokrácia és diktatúra mint. Az athéni demokrácia kialakulása 4. A Kre. V. századi Athén és Spárta államberendezkedésének összehasonlítása 5. Róma története a város alapításától a pun háborúk végéig 6. A Római Köztársaság válsága és a reformkísérletek 13. A bolsevik Oroszország és a sztálini diktatúra 14. Nácizmus 15. A bethleni.

Különbség a diktatúra és az autokrácia között: a diktatúra

jog, a vallás, a demokrácia és a diktatúra fogalmát. Tisztában van az integráció és a globalizáció fogalmával +ismeri a szakmai nyelvezetet, a szakterület terminológiáját, lehetőleg idegen nyelven is. Ismeri és érti az adott egyéni érdeklődésnek megfelelő műveltség Tananyag és a vizsga anyaga. A Demokrácia- és politikaelmélet c. kurzus tananyagát (és egyben vizsgaanyagát) képezik az előadásokon elhangzottak teljes egészükben, továbbá a kötelező tananyagként megjelölt könyvek (jegyzetek, szöveggyűjtemények), tanulmányok A diktatúra elbizonytalanodása 1. Spárta A görög-perzsa háborúk Az athéni demokrácia fénykora és bukása A görög történelem kezdetei Földrajzi körülmények Balkán félsziget, Kis Ázsia, Égei-tenger, Forró nyár, enyhe tél Kréta Neolit leletek, Ke. 3000 körül telepesek, bronz, Ke. 2000,.. 1. tétel Két ókori. 10. A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források alapján. (Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata) 11. Az ipari forradalmak okozta technológiai fejlődés bemutatása, az első és a második ipari forradalom összehasonlítása, kiemelve a második ipari forradalom előnyeit 12

Diktatúrák a két világháború között tortenelemcikkek

A Red Bull csapatfőnöke most sem finomkodott, és kerek perec elmondta, hogy szerinte miben nem végez jó munkát Chase Carey és csapata. Horner egyik legérdekesebb kijelentése az volt, hogy a Libertynél túl nagy a demokrácia, miközben Bernie Ecclestone, az F1 korábbi irányítója például soha nem tűrte volna el, hogy a. köztársaság) és a hatalomgyakorlás eltérő formáit (demokrácia, diktatúra). Megismeri az ókori demokrácia alapelveit, vázlatosan összehasonlítja a modern demokrácia alapelveivel. Áttekinti a háborúk - történelmi, politikai, gazdasági, vallási, etnikai, hatalmi - okait, különválasztva az ürügyektől A történelem és társadalomismeret tantárgy felkelti a tanulókban a múlt és a jelen társadalmi kérdései iránti érdeklődést, elősegíti a tanulók hazaszeretetének fejlesztését, felkészít a demokratikus közéletben való tudatos részvételre és szerepvállalásra, hozzájárul a hazánkban élő nemzetiségek, etnikumok, a. Az 1945 óta eltelt idõben a társadalom informális közegében fönnmaradt az 1945 elõtti korszakok mitikus nyelve is. A mitikus nyelv eredetileg valamilyen vallás (esetünkben jellemzõen a keresztény) hitelveiben és az azokat megjelenítõ szemléletes képekben, jelképekben fejez ki politikai tartalmakat

A náci és bolsevik ideológia összehasonlítása - Történelem

Szabad bölcsészet alapképzési szak (BA) A képzés célja olyan bölcsész szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és korunkban befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére, illetve gyakorlati befolyásolására. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, a szövegek és az újabb, nem. Témák Altémák Fogalmak és adatok Fejlesztő feladatok Az 1956-os forradalom és szabadságharc • Október 23., a forradalom kirobbanása. • A pesti srácok és szabadsághősök. • A forradalom lakóhelyünkön és környékén. • Szovjet tankokkal a népakarat ellen. • A forradalom Fogalmak: Molotov-koktél, sortüzek. Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai és következményei A pártállam gazdaság- és kultúrpolitikája.A forradalomhoz vezető út.Az 1956-os forradalom és szabadságharc.A forradalom és szabadságharc leverése.A megtorlás.   Fogalmak.Pártállam, függetlenség, munkástanács.   Személyek.Rákosi Mátyás, Nagy.

Demokrácia (politikai rendszer) - Wikipédi

Manapság sokat beszélnek a demokráciáról és úgyszintén sokat beszélnek - vagy hallgatnak - a diktatúráról. A diktatúrát mindig úgy tüntetik fel, mint valami rossz dolgot, a demokráciát viszont az egekbe emelik. Nem veszik észre - vagy el akarják kendőzni - a demokráciát övező illúziókat. Pedig valójában demokrácia és diktatúra dialektikus egységet alkot. Vigyázat, a cikk nyomokban az igazat, és az ország érdekeit tartalmazza Nos, kezdjük az elején. A pártalapításról: Körülbelül 75-25%ba szereztük a kellő goldokat, és az 50-50% minden, csak nem felettes-alárendelt pozicíót jelent, inkább társakat. ***Különkiadás Svejknek*** A demokráciáról:A demokrácia szó az ógörög δημοκρατία (demokratia) szóból. T. sztaltársak! Demokrácia = jogegyenlőség. Az én fogalmam szerint - de javítsatok ki, ha tévedek -, a többség uralmának, az állampolgárok egyenjogúságának és szabadságának az elismerését, a diktatúra pedig az erőszakra támaszkodó korlátlan hatalom kiterjesztését jelenti. Vajon megszűnt-e a rendszerváltás után a diktatúra, amit a társadalom túlnyomó. Állam Amerika COVID Demokrácia Diktatúra Elnök Észak-Korea Európa Európai Uni ó A diktatúra fenntartására és az eszmék terjesztésére, hódításra nagy hadsereget tartottak fenn. A gazdasági termelés is elsősorban a pártot és a hadsereget szolgálta ki

A különbség a demokrácia és a liberalizmus között

A könyv angol nyelvű változata letölthető innen. (Az angol nyelvű szöveg a Knowledge Unlatched-nek hála nyílt hozzáférésű.) *** Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás Előszó (írta Alena V. Ledeneva) Bevezetés A demokratizáció nyelvének fogságában A létező modellek alkalmazhatatlansága a posztkommunista régióra A többdimenziós elemzési keret: fogalmi terek. Időrendi táblázatok és térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes és a magyar kronológiák használata. Diktatúra és demokrácia. Az érdekérvényesítés különféle módjai. Tömegkommunikáció és politika. Rendszerváltás Magyarországon. A hazai pártok általános jellemzői

Történelem óravázlatok 2016/2017 tanévig. Őskor. Ókor. A felvilágosodás százada. A forradalmak kora. Magyarország 1526-1711. Középkor. Az első világháború és következményei. A forradalmak után 1849-1870 Demokrácia vs. diktatúra. Zeitgeist Hungary. April 10, 2018 · A demokrácia a csőcselék uralma. -Platón Részlet A diktátor c. filmből Beküldte: Isabella 1. szakasz Az invesztitúra küzdelem az egyházi méltóságok beiktatásának jogáért folyt. Az 1000 körüli évekre a római egyház elvilágiasodik és meggyengül. Az egyház tekintélye csökken mivel a szimónia jog alapján akárki vásárolhatott egyházi tisztséget. A nép félt a világvégétől és gyakran. Ellentétes nézetek összehasonlítása és megvitatása az őstörténet, az ókor és a középkor kutatásával kapcsolatban. és a hatalomgyakorlás eltérő formáit (demokrácia, diktatúra). Megismeri az ókori demokrácia alapelveit, vázlatosan összehasonlítja a modern demokrácia alapelveivel. Áttekinti a háborúk.