Home

Reformpedagógia fogalma

8.2.2. A reformpedagógia szakasza

  1. A reformpedagógia szakaszolásában Németh (1996) munkáját követjük. Ennek alapján három klasszikus szakasz különíthető el. Az első periódus 1889-1918-ig tart, ide sorolja a szakirodalom a New School mozgalmat, Maria Montessori, Ovide Decroly, Georg Kerschensteiner és Adolphe Ferriére pedagógiai koncepcióit
  2. ta keresése.
  3. A reformpedagógia gyermekképe A szent gyermek mítoszától a gyermeki öntevékenység funkcionális gyakorlatáig A jelenleg széles körben elfogadott szakmai vélekedés szerint a reformpedagógia (New School, Új Nevelés-, Új Iskola-Mozgalom, Progressive Education, Education Nouvelle stb.) fogalma elsősorba
  4. A reformpedagógia fogalma tágabb értelemben a pedagógiai elmélet és gyakorlat folyamatos kritikai reflexióját és revízióját jelenti. Inkluzív (befogadó) környeze

3. A reformpedagógia és az iskolai tér. 3. A reformpedagógia és az iskolai tér. Már a századforduló után egyre több kritika érte a tömegiskola merev fegyelmező időütemezését, amely a kritikusok szerint hátráltatja a tanulás adott műveltségtartalmaihoz, az egyes gyermekhez is alkalmazkodó ritmusának, és az individuális. II. A reformpedagógia fogalma, kialakulása és fejlődése II.1. A reformpedagógia fogalma II.2. A reformpedagógia kialakulása és fejlődése Előzmények A reformpedagógia fejlődésének három szakasza A reformpedagógia fogalma. teljes tartalomjegyzék.. A reformpedagógia egyik iránya, amely az oktatás módszerében az addig követett, formális fokozatok helyett az élményen alapuló tanítást hangsúlyozza. Az outdoor (kültéri) pedagógia mellett egyre nagyobb teret kap az indoor (beltéri) pedagógia. Itt elsősorban a rajz, a festészet, a zene, a filmek, fényképek segítségével.

PPT - D I D A K T I K A PowerPoint Presentation, free

10.3. A reformpedagógia fejlõdésének második szakasza. A korábbiakban vázolt - nagyjából a múlt század utolsó évtizedeitõl az elsõ világháborúig tartó - fejlõdési periódus egyik jellegzetes vonása a gyermeki egyéniség, önállóság, szabadság kibontakozásának minél teljesebb elõsegítése volt a hagyományos iskola szerkezetének, belsõ világának. Ezt az intézményes gyakorlatot - a hallgatás és leckefelmondás iskoláját - akarták megszüntetni a XX. század elején kibontakozó reformpedagógia képviselői. A helyébe lépő új iskolát az európai fejlődés más irányzataiban gyökerező gondolatban és társadalmi gyakorlatban vélték felfedezni Reformpedagógia, reformiskola, alternatív pedagógia - milyen suli való a gyerekemnek? A rendszerváltás után kezdett elterjedni az alternatív iskola mint fogalom, mely abban az időben még nemcsak az intézmény pedagógiai hozzáállására utalt, hanem arra is, hogy végre lehetőség nyílt alternatív fenntartású, vagyis. A reformpedagógia történeti előzményei mellett annak társadalmi, normál tudomány legfontosabb fogalma a paradigma. M űve els ő kiadásában Kuhn úgy fo-galmazott, hogy a paradigma az, amit a tudósok igaznak gondolnak. A paradigma részei

A reformpedagógia különbözõ irányzatai - a nevelés mindennapi gyakorlatává teszik azt a gondolatot, hogy a gyermek alapvetõ szükséglete az iránta tanúsított szeretet, hogy a gyermeki rossz szokások abból is származtak, ha a nevelõ nincs tisztában saját viselkedésének vágy által determinált jellegével A reformpedagógia fogalma Øs fejlődØsØnek főbb szakaszai A reformpedagógia kifejezØs a nemzetközi szakirodalomban, mindazon Œ a pedagó-giai gondolkodÆs Øs nevelØsi gyakorlat gyermekközpontœ megœjítÆsÆra törekvő Œ első-sorban EurópÆban Øs az Egyesült `llamokban kibontakozó pedagógiai irÆnyzatok Øs kon A reformpedagógia jellemzése és f A 'nevelés' fogalom értelmezése (Klasszikus és modern) (A nevelés fogalma a klasszikus neveléstani gondolkodásban - Fináczy, Weszely, Imre, Prohászka, Karácsony. Reformpedagógiai és alternatív pedagógiai nevelés-felfogás. Összehasonlító elemzés

A reformpedagógia kialakulásának és fejlődésének két szakaszát - a múlt század végétől a második világháborúig terjedő időszakot - tekinti át a könyv újabb alfejezete. (Ebben az anyagrészben a reformpedagógia magyarországi fejlődése, Nagy László és követőinek tevékenysége is helyet kapott. A reformpedagógia kifejezés magában foglalja az iskolák, az oktatás és az általános oktatás megreformálásának különböző megközelítéseit , amelyek - gyakran Comenius (1592-1670), Rousseau (1712-1778) és Pestalozzi (1746-1827) pedagógusok igénybevételével - az itteni gyerekek pedagógiája. képviseltetik. A fogalom átfogó meghatározása nincs megadva

Kornis Gyula és Kemény Ferenc (1936), a reformpedagógia fogalma nem található meg, hanem a reformiskolák című szócikket tartalmazza a lexikon. A reformiskolákat tágabb, illetve szorosabb értelemben is meghatározza. Ezek közül a tágabb értelemben vett meg A drámapedagógia követelményei, hogy a gyakorlatok során sajátítsák el a drámai kifejezési formákat, melyek a mindennapi kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást megkönnyítik. Ismerjék meg magukat, társaikat, környező világukat egy-egy gesztus, hanglejtés, az arckifejezés, a viselkedés tükrében. A foglalkozások során a. Fogalma. Az inkluzív, befogadó iskolai oktatás személyiségre orientált. Feladata, hogy Sokat és bátran merít a reformpedagógia gyakorlatából is. Az inkluzív iskola jellemzői. A kirekesztés és kirekesztettség mindenfajta formájának megelőzése. Elfogadó közösség kialakítása, a diszkriminatív attitűdök.

3. Életreform és reformpedagógia - PT

Szempontok: Fogalmi ill. tartalmi meghatározások. Az alapító: Rudolf Steiner (1861-1925) Életútja: Osztrák vasutas család gyermeke, szegényes körülmények között eltöltött gyermekkor, tanulmányok Bécsben: matematika, fizika, irodalom, a Goethe-kiadás munkatársa, szerkesztő, házitanító, tanár egy munkás-iskolában, 1902-1913: a Teozófiai Társaság német. A vallás és a reformpedagógia bensőséges kapcsolata : a reformpedagógia transzcendens dimenziói, 1880-195 Trăiește ca și cum ai muri mâine. Învață ca și cum ai trăi veșnic. - Mahatma Ghand A kommunikációhoz, mint ahogy a meghatározásból is láthattuk, szorosan kapcsolódik, az információ fogalma. Az információt olyan ismeretként határozhatjuk meg, amely képzetek útján vagy verbálisan szerzett, megőrzésre, közvetítésre, feldolgozásra, átalakításra használunk, és időben, illetve térben elrendezett és.

· Reformpedagógia · Belenevelődés: a néprajz fogalma a szociológiában, pedagógiában inkább szocializációnak nevezett nevelődési folyamatra. Lényege: tudatos nevelői beavatkozás és intézményesülés nélkül a hagyományos társadalmakban a feladatvégzésben, munkavégzésben, az ünnepeken való részvétel során. 5. A projekt és projektoktatás fogalma. A projektnap részletesen bemutatása előtt fontos tisztázni, hogy pontosan mit is értünk projekt alatt. A projekt olyan oktatásszervezési eljárás, amely az oktatás menetét gyakorlati problémák megoldása köré csoportosítja - definiálja a Pedagógiai lexikon. Olyan megismerési.

A reformpedagógia meghatározása, szakaszai, jellemzői, képviselői. Az alternatív iskola értelmezése. Az alternatív pedagógiai gondolkodás és oktatás jellemzői egy választott alternatív iskola példáján (nevelési koncepció, tanterv, szervezési, didaktikai vonatkozások.) Az identitás fogalma, az identitás kialakulása. reformpedagógia Az ELTE Pedagógia és Pszichológia Kara Oktatásmódszertani Központjának keretében zajló, Reformpedagógia és életreform című nemzetközi OTKA-kutatás egyik külföldi résztvevője, Ehrenhard Skiera a kutatás megalapozására szolgáló szakmai tanácskozáson tartott előadást 2003. október 14-én, Budapesten A nevelés fogalma a felbomló feudalizmus időszakában: 49: A nevelés felfogása a kapitalizmus korában: 54: Utalás a polgári reformpedagógia gyermekképeire. A funkcionális pedagógia felfogása: 130: A szovjet pedagógia klasszikusának gyermekképéről (Makarenko) 134 A reformpedagógia képviselőinél így: ,fel kell szabadítani a gyermeket az iskola fölösleges (középkori) terhei alól': a szabad nevelés elméletíróinál - hol kimondva, hol visszavonva - pedig már így: ,fel kell szabadítani a gyermeket minden kényszer alól'. Így alakul ki aztán a pedagógiában a hamis alternatíva.

Kulcsfogalmak - PT

Az oktatási stratégia fogalma, rendszere A kompetencia fogalma, típusai, a kulcskompetenciák rendszere A kognitív, a szociális és a személyes kompetenciák fejlesztése az intézményes nevelés rend-szerében A tételhez kapcsolódó szakirodalom: Zrinszky László (2006): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Bp Németh András - Skiera, Ehrenhardt (2003): Reformpedagógia és az iskola reformja. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN: 9789631940923 5. Multikulturális nevelés, multikulturális iskola A multikulturális nevelés fogalma, keletkezése, irányultsága és dimenziói. Multikulturális nevelés és oktatási szükségletek A reformpedagógia kifejezés magában foglalja az iskolák, az oktatás és az általános oktatás megreformálásának különböző megközelítéseit , amelyek - gyakran Comenius (1592-1670), Rousseau (1712-1778) és Pestalozzi (1746-1827) pedagógusok igénybevételével - a gyermek pedagógiája. itt képviselteti magát. A fogalom átfogó meghatározása nincs megadva Gondoljunk csak arra, hogy a katarzis fogalma Arisztotelész drámaelméletének gyümölcse, és éppen a dráma e megtisztító-átalakító hatására épül a reformpedagógia e jelentős ága, a drámapedagógia. Gavin Bolton: A tanítási dráma elmélete. Színházi füzetek V. Budapest, 1993, Marczibányi Téri Művelődési Központ.

A reformpedagógia szerint egy hatéves gyermek elsősorban érző lény, akit emóciói révén, személyisége egészénél fogva lehet csak megszólítani. Egyéb esetben - az iskolai tananyag a hagyományos módon tanítva, a tanár elmond, felolvas vagy felolvastat a tankönyvből, a diák befogad, memorizál, beszámol, majd elfelejt - jórészt nyom nélkül hagyja el egy egészséges. 7. A XIX. század legfontosabb gondolatai a nevelésről. A reformpedagógia filozófiai gyökerei. Dewey, Waldorf, Freinet, Montessori, Jenaplan. Magyar reformpedagógiai kezdeményezések. oktatás fogalma, ezek egymáshoz való viszonya. 5. A gyermekkor változó színterei, ezek történeti alakulása. A család mint nevelési színtér. A második jelzőrendszer a szavak, a fogalom révén új szintje a megismerésnek. A fogalom olyan gondolatforma, amely általánosítások, hosszú műveletsorok eredményeképpen jön létre. A folyamat: képzet - ítélet - fogalom. A fogalomalkotás lehet induktív és deduktív (más fogalmakból) A gyermekkor fogalma a függőség fogalmához kapcsolódott: a fils, valets, garcons (fiúk, szolgák, legények) a hűbéri és feudális viszony szótárába tartozó szavak és függőséget is kifejeznek. A gyermekkorból csak a függőség - legalábbis a legszorosabb függőségből - való kilépéssel lehetett kiszabadulni Az alternatív iskolát leegyszerűsítve a hagyományos iskola (herbarti iskola) ellenpólusaként is emlegetik. Tanulmányomban napjaink alternatív iskoláit tekintem át. Arra az egyszerűnek látszó kérdésre, hogy hány alternatív iskola működik Magyarországon, nem könnyű válaszolni. Ahhoz, hogy ezt tisztázzuk, körül kell járni, hogy mit értünk alternatív iskola alatt.

Fogalma: Az oktatás céljai a tanulók személyiségfejlődésében bekövetkezett, tervezett változások, amelyek a tanítási- tanulási folyamat eredményeként valósulnak meg, a művelődési anyag feldolgozása során. Comenius, majd Herbart munkássága nyomán terjedt el, támadták sematikussága miatt (pl. a reformpedagógia. Megnevezhasznált etetőszék és A reform fogalma, fogalma, lényege, okai és 8.2.1. A reformpedagógia kialakulása ·óvodai szék A reformpedagógia célja a gyermeki indivgrease teljes film magyarul iduum önállóshírkereső top 50 ágának, szabamacska bélelzáródás dságának megvalósításában, a gyermekhez méretezett. 8. Reformpedagógia 9. Alternatív pedagógia 3. Modul: Az iskola társadalma 10. Család és iskola 11. Oktatási egyenlőtlenségek - az oktatás méltányossága 12. Multikulturális iskola 4. Modul: Mellékletek 13. Összefoglalás 14. Kiegészítések 15. Teszte A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep A nevelés gyakorlata és a pedagógia mint elmélet a 20. század végére egyaránt válságba került. A tudományok új felfedezései, a szociológia, a pszichológia, a biológia új ismeretei és a társadalmi-gazdaság

3. A reformpedagógia és az iskolai tér - PT

Reformpedagógia - Pedagógusi kompetenciák fejlesztése

NÉMETH András: A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006. Kurzustematika: 1. Az alternativitás fogalma oktatástörténeti megközelítésben 2. Pedagógiai reformmozgalmak a 19-20. század fordulóján 3. Alternatív pedagógiai programok a 20. század végi Magyarországo A) A nevelés fogalma, célja, nevelési eszményképek - Comenius, Don Bosco, Klebelsberg Kunó munkássága B) Pedagógiai szituáció elemzése, értékelése 2. A) A tanulás fogalma, értelmezése. A tanulási motiváció. Tanítási-tanulási stratégiák B) Pedagógiai szituáció elemzése, értékelése 3 Nevelésügy, alternatív iskolák, a reformpedagógia reneszánsza: Carl Rogers, Thomas Gordon. Neveléselmélet. 1. A pedagógia fogalma és feladata. A pedagógia helye a tudományok rendszerében. A neveléselmélet tárgya, helye a neveléstudomány rendszerében, a neveléselmélet interdiszciplináris kapcsolatai. Iskola és állam

Napjainkra azonban a műveltség fogalma sok vonatkozásban kiegészült, módosult. Elsősorban azokra a gyakorlati területekre terjedt ki, amelyeknek a befogadása az emberi társadalomban, az élő és a mesterséges környezetben való sikeres közlekedés érdekében nélkülözhetetlen. A 20. századi reformpedagógia ellenben. Ez az élet iskolája és az ismeret iskolája dominált egészen a XIX. sz. végéig, amikor is a reformpedagógia felismerte, hogy a tevékenységet, a cselekvést is szándékos tanulássá lehetne és kellene fejleszteni. Az ismeret iskolája kiegészítette az élet iskoláját, eleinte nem túl sokat tett hozzá, de fokozatosan egyre.

9.2 Élménypedagógia Pedagógus mestersé

10.3. A reformpedagógia fejlõdésének második szakasz

X / Neveléstörténet / Pukánszky-Német

A reformpedagógia vallásos dimenziói feltétlenül összefüggésben vannak a modernségben kialakuló szekularizált-individualista vallásossággal, a láthatatlanná váló, földi életre koncentrált és erősen piacközpontú vallásos jelenségekkel. A modern-posztmodern világába Nem kívánom e súlyos dilemmát eldönteni. Sőt nehezményezem, hogy az értekezés megterhel vele. Veres András1. Az alábbi írás a haladó és a reakciós alkalmazott lélektan és a reformpedagógia alakulásának történetét kívánja bemutatni az 1945-ös kis, majd az 1947 utáni nagy rendszerváltást követő időszakokban Ha valakit érdekel a reformpedagógia és szívesen beszélne róla, itt meg lehet tenni A fogalom általában a diktatórikus politikai rendszerek tevékenységeihez kapcsolódik. A nevelés folyamat részelemeként az átnevelésnek, mint az értékrend váltásának lehet pozitív hozadéka is (káros életvitel, rossz szokások, szenvedélyek megváltoztatása). (Kormos, 2012). LAP ELEJE FŐOLDA

Reformpedagógia, reformiskola, alternatív pedagógia

A munka fogalma bekerül a pedagó-giába. Értelmezése egyúttal kibővül, jelentéstartalma szélesedik: I. A munka nevelő, emberformáló tevékenység, a fizikai munkavégzés formális képző erejével rendelkezik (Locke, Rousseau és Pestalozzi pedagógiai, illetve Marx filozófiai fejtegetései utalnak erre) Helyesen, hiszen a reformpedagógia a nagypolitika szintjére került. Ahogy a Szovjetunióban változott a pedológia megítélése, úgy módosult a hivatalos magyar szakmai álláspont. A marxista pedagógia igen, a marxista pedológia azonban nem engedélyeztetett - jelentették ki 1954-ben már az enyhülés jegyében Moszkvában Projektmódszer. Általánosan a projekt-módszerről. A PROJEKTMÓDSZER MEGALKOTÓJA. Reformpedagógia. John Dewey, amerikai filozófus és pedagógus, a Chicagói Egyetem tanára, aki a XIX. század utolsó éveiben teremtette meg kísérleti iskolájában a módszer alapjait. A projektmódszer múltja és lényege reformpedagógia törekvések elől. Napjaink reformpedagógiája részben folytatója az előző évszázad törekvéseknek, részben pedig meg is haladja azokat: szélesebb körű a tudományos bázisa, változtak a társadalmi körülmények és földrajzilag is sokkal nagyobb területen eresztett gyökeret A reformpedagógia törtØnetØ-nek kritikai műszerekØnt az œjabb eszmetörtØnet többek között azzal is demonstrÆlni tudta, mi œjat hozott, hogy a hagyomÆnyozott önÆbrÆzolÆsokkal szemben rÆmutatott arra, hogy alternatív pedagógia mÆr a reformpedagógia előtt is lØtezett, Øs hogy a modern ne

Németh András A reformpedagógia gyermekképe- A szent gyermek mítoszától a gyermeki öntevékenység funkcionális gyakorlatáig Iskolakultúra, 2002/ 3.sz. fogalma elsősorban 2.1 A közszolgálat, illetve az abban dolgozók fogalma..... 32 2.2 A közszolgálati rendszerek tipológiája, jellemzői 5.2.2 Alternatívák (reformpedagógia - iskolai kísérletek)..... 174 5.2.3 A tanulási/oktatási módszerek, típusok.

Pukánszky-Németh: Neveléstörténet - 10

Nevelés fogalma: nevelés olyan értékátadó, értékrendszert kialakító, fejlesztő folyamat, melynek célja, hogy az egyént életfeladatai megoldására képessé tegye. Közvetlen (direkt) nevelési módszerek: Az ilyen nevelési módszerek alapvető jellemzője, hogy a nevelő közvetlenül hat a neveltre Ám a romlottság lassan kúszik elő a mesés felszín alól. Nagyon kényes terepen járunk, mert ugyan a filmben nem hangzik el, de mégis csak le kell írni a falu nevét: Bánk. A szendrői nyaraltatás közvetlen utóda és folytatása volt a magyar reformpedagógia talán leghíresebb és legeredetibb kezdeményezésének, Leveleki. A PEDAGÓGIA FOGALMA, TÁRGYA ÉS JELLEGZETESSÉGEI A PEDAGÓGIA a görög eredetű Paidagogos -gyermek vezető, gyermek kísérő szóból származik. Ezen belül a vezetés egy folyamatot jelöl, amely valahonnan valahová vezet. Ez esetben a nevelés tudatos és célirányos személyiségformálást jelent A nevelés fogalma, a nevelésdefinició alapkérései. A nevelés céljai, célok és célfogalmazók a nevelésben, a nevelési célok társadalmi meghatérozottsága. A reformpedagógia periodizációja, szocializáció és perszonalizáció a hangsúlyokban. Freinet és Korczak - a gyermek jogai A reformpedagógia kialakulása - OKT A gyerekekéletében egyre nagyobb szerepet kapott az iskola és a kortárscsoport. Új pedagógiai mozgalmak és irányzatok alakultak ki. Fellendült a természetjárás, fokozódott a népi kultúrák iránti érdeklődés

A reformpedagógia száz éve Oktatáskutató és Fejlesztő

- a gyerekkor mint elkülönített életszakasz fogalma csak a polgárosodás kezdetétől - reformpedagógia: a gyerekeket egyéniségként tisztelik, önálló gondolkozásra hajnalom és alkotómunkára képes lénynek tartják - demitologizálás: a gyerek lélektani kutatások tárgyává válik. Academia.edu is a platform for academics to share research papers

Én tudtam - messze anyám, rokonom van, ezek idegenek. (Levegőt, 1935) Az intézetekben élő lelenceknek sem volt jobb a soruk. Kivéve néhány olyan árvaházat, ahol emberibb bánásmódot alkalmaztak és olykor még a reformpedagógia módszereivel is éltek Óvodamódszertan II. fokozati vizsgára 1. Az óvodai nevelés célrendszere Az óvodai oktató-nevelő tevékenységek célja Az óvodai nevelési célok sajátos funkciói A nevelési célok osztályozása: általános fejlesztési követelmények, részletes fejlesztési követelmények, műveletesített célkitűzések A játékok és szabadon választott tevékenységek céljai és. A nevelés fogalma, sajátosságai és formái. A nevelés, önnevelés és permanens nevelés problematikája Kolozsvár, 14−27. Bodoni Ágnes (2012), Reformpedagógia Nagy József (2001): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest, 21−51. Péter Lilla (2008): Neveléselméleti alapkérdések. Kolozsvári Egyetemi Kiadó,. a nevelési színtér fogalma: a nevelési folyamat konkrét terepe. a családi nevelés fogalma: maga a családi élet. A család mint a fejlődés közege. családszerkezet és szocializáció kultúrközi vizsgálata (J. és B. Whiting, 1975) amerikai, indiai városok és kenyai, mexikói falvak. társas viselkedé A pedagógiai tér-idő fogalma alatt olyan tárgyi, szociális, földrajzi és ritmikus-időbeli elrendezés különböző formáit értünk, amelyek a nevelés és az oktatás folyamatával kapcsolatba hozhatók

Otthonoktatás, reformpedagógia, fekete pedagógia és iskolátlanítás - radikális kritikák az iskolával szemben..... 92 Mészáros György: azért, mert szakmai nyelvezetének megértéséhez még nem elégséges az olvasó fogalom-készlete, harmadrészt azért, mert a tanárjelöltek kérdései sokszor a gyakorlat mikéntjére,. A differenciálás fogalma, szükségessége. A differenciálás lehetőségei. A differenciálás különböző szintjei: makro-, mezo-, és mikroszint. 1/b. A kompetencia alapú nevelés és oktatás összefüggései. 2/a. Szegregáció és integráció a sajátos szükségletű gyermekek nevelésében. Az inkluzív iskola jellemzői A nevelés fogalma, célja, tartalmi jegyei. Alapfogalmak: nevelés-önnevelés, művelődés- Rousseau, mint a reformpedagógia megalapozója. 9. A pedagógiai gondolkodás alakulása a 19. században. Herbart pedagógiája. Robert Owen pedagógiai törekvései. A pozitivizmus hatása Németh, András - Skiera, Ehrenhard (2003): Reformpedagógia és az iskola reformja. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Zrinszky, László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. (29-31.old.) 2. A nevelés és a szocializáció A szocializáció fogalma és színterei. A családi és iskolai szocializáció kapcsolata.

A reformpedagógia - elsősorban a gyermektanulmányi mozgalom - pedig kevés ellenállásba ütközött: aktív szervezője, Nagy László az 1900-as évek elején állami megbízást is kapott ilyen alapú tanítóképzés megszervezésére 1. GYERMEKIRODALOM (Fogalomismertetés, sajátosságok, forrásrétegek, műfajo Stratégiák, módszerek Fogalom-meghatározás: oktatási metodológia, technológia, stratégia, módszer, eljárás, és az ezek közti kapcsolatok elemzése; Az oktatási stratégia összehangoló szerepe (problematizálás, induktív, deduktív stratégia) Az oktatási módszerek rendszere és csoportosítási lehetőségei

A család fogalma A gyermek helye a családi rendszerben Szülői nevelési stílusok Krízishelyzetek a családban Családi és óvodai nevelés összehangolásának lehetőségei és felmerülő nehézségei A családdal való kapcsolattartás formái, szempontjai Gyakorlati kérdé VII. KORREKT fejlődéssegítés általános alapjai, reformpedagógia 100 év alatt sem tudott általánossan érvényesülni. elemei beépültek a hagyományos pedagógiai kultúrába, módszertani könyvsorozat kidolgozása→2 éves óvodai kísérlet közép- vagy nagycsoportban , szívesen, örömmel végzett fejlődést szolgáló egyéni, páros, együttes, csoportos aktivitás. Reformpedagógia.Jóléti és gyermekvédelmi elképzelések-intézkedések a két világháború közöti Magyarországon. A 1945 A szociálpolitika fogalma és értelmezési keretei 5. Értékek és ideológiák a szociálpolitikában 6. Az újraelosztás intézményei 7. Az újraelosztás mechanizmusai: redisztribúciós rendszermodell

A jó tanár. Szaktárgyi tudás, pedagógiai érzék, pedagógiai kultúra. A tanítás tanulása, a tanár pályaíve. Iskolai ártalmak. A tanítás mestersége és művészete. Stratégiák, módszerek, munkaformák. Reformpedagógia és alternatív pedagógia Magyarországon. Csoportképzés az iskolában. Az osztály mint tanulócsoport A reformpedagógia iskolakritikája 6. A reformpedagógia klasszikus alakjai a világban és itthon 7. A reformpedagógia korszakolása, rendszertana. 8. Reformpedagógia és alternatív pedagógia 9. Állami/társadalmi elvárások az oktatásügyben és az egyén autonómiája 10. Magatartási, viselkedési normák történeti fejlődése 11 A reflektív gondolkodás fogalma, értelmezési változatai a szakirodalomban. A reflektív tanárképzési modell. Az önismeret fejlesztésének lehetőségei Egyéni és közösségi mentálhigiéné Évközi tanulmányi követelmények: Aktív részvétel az órák 85%-án. Írásbeli beszámoló (az oktatási cél fogalma és funkciói, a célok kiválasztása és osztályozása, céltaxonómia-elméletek, a célok követelményekké alakítása, egy tantárgy sajátos céljainak bemutatása, kifejtése) Falus Iván (szerk.) Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998, 2003.; Hunyady Györgyné - M. Nádasi Mária: Pedagógiai Tervezés 2. a) A nevelés fogalma a klasszikus neveléstani gondolkodásban Fináczy, Weszely, Imre, Prohászka, Karácsony 2. b) Nevelésfilozófiai válaszok a XX. századi embert körülvevő világ megváltozására Dehumanizáció, izoláció, értékdevalváció, kommunikációs zavarok - Martin Buber, Viktor Frankl

A közoktatás fogalma, szabályozása és intézménye. A tankötelezettség. A pedagógiai szakszolgálatok. 9. hét A tanterv fogalma. A tantervi m fajok és tantervtípusok. Nemzeti alaptanterv. A helyi tanterv és a kerettanterv jelentése, tartalmi elemei. 10. hét A pedagógiai program felépítése az alap- és középfokú nevelési. Németh András (2004): Egyetemi neveléstudomány - reformpedagógia - magyar oktatásügyi reformok. Magyar Pedagógia, 104. évf. 1. sz. 39-55 Pedagógiája. A legkövetkezetesebb magyarországi követője volt annak a késői herbartiánus - elsősorban Reinre jellemző - törekvésnek, amely a századforduló táján, elsősorban a gyermektanulmány és a reformpedagógia erőteljes kihívásaira és kritikájára válaszolva - a hagyományos koncepció főbb, értékálló elemeit megőrizve - számottevő tartalmi. Az új fogalom akkor nyer igazán teret, ha metaforaként működik, így ugyanis különböző értelmezések bonthatók ki belőle. A reziliencia a fizika világából került a pszichológia és a szociális munka fogalomkészletébe. attitűd a modern reformpedagógia alapvető elveit és irányait foglalja magában. Szociológiai.

A jogrendszer fogalma, tagozódása - közjog, magánjog, vegyes szakjogok. reformpedagógia. 3. Évközi tanulmányi követelmények . TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat). ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA 2010 1097 Budapest, Ecseri út. 3. • Postacím: 1476 Budapest 100. Pf. 127 Telefon: 358­5585 • Fax: 348­3181 • e­mail: pszichoped@barczi.elte.hu • www.barczi. A modernség fogalma és korszakai by Orsolya Kamrá . Modern magyarul és modern kiejtése. Modern fordítása. András Németh published Reformpedagógia és életreform. Iskolakultúra, 2005.2.sz. | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Elektromos áram hatásai ppt. Az elektromos áram (villamos áram) az. Tanulás fogalma A tanulás nem kizárólag egy tudományterülethez tartozó fogalom, ezért sokan sokféleképpen definiálták. Ezek közül kettőt emelünk ki. Nagy József megfogalmazásában a tanulás funkcióját tekintve olyan pszichikus aktivitás, amelynek eredményeként a pszichikumban tartós változás következik be. [5] Mindkettő a Az egyik a művelődésbeli és szociális egyenlőség megteremtésének víziója volt, a másik a gyermekközpontúság, a reformpedagógia, a gyermektanulmányozás területe Németh és Skiera,; Németh, ; Sáska, — M agyarországon a pedológia és a társadalmi egyenlõség gondolata a szovjet csa- patokkal visszatérõ emigráns magyar kommunisták megjelenésével.